Dessa villkor styr användandet av den särskilda tjänst för företag och därmed jämförbara elkunder, såsom exempelvis föreningar och organisationer, nedan ”Företagstjänsten”, som tillhandahålls på elskling.se, nedan ”webbplatsen”. Företagstjänsten och webbplatsen tillhandahålls av Elskling AB, 556722-5452, ("Elskling"). Genom användandet av Företagstjänsten godkänner och accepterar användaren dessa villkor.

Inom ramen för Företagstjänsten tillhandahåller Elskling en plattform, nedan benämnd ”el-Market” där juridiska personer och enskilda näringsidkare, nedan gemensamt benämnda ”Företag”, kostnadsfritt och effektivt kan upphandla nytt elavtal utifrån sina preferenser från ledande elhandelsbolag på marknaden.

Genom användandet av webbtjänsten godkänner och accepterar Företag och elhandelsbolag att nedanstående villkor ska tillämpas på deras användande av Företagstjänsten. Om Företaget inte godkänner villkoren ska denne upphöra att använda tjänsten och lämna webbplatsen.

Användare och användande av Företagstjänsten
Skyddat innehåll
Villkor för upphandling av elavtal via el-Market
Prisangivelser och annan information
Begränsat ansvar
Material som användare publicerar
Behandling av personuppgifter
Cookies
Ändrade villkor
 

Användare och användande av Företagstjänsten

Endast Företag och elhandelsbolag som registrerat sig på el-Market får använda Företagstjänsten, nedan var för sig benämnda ”registrerat Företag” eller ”registrerat Elhandelsbolag” eller gemensamt benämnda ”Användare”.

Den eller de fysiska personer som för Användarens räkning utför registrering för inloggning och godkänner dessa Användarvillkor ansvarar personligen för sin behörighet att vidta samtliga åtgärder inom ramen för Företagstjänsten.

Varje obehörigt användande Företagstjänsten eller annat användande som sker i strid med dessa Användarvillkor, lag eller annan författning eller annars på otillbörligt sätt, kan medföra avstängning från tjänsten och skadeståndsansvar samt även anmälan till relevanta myndigheter, såsom polis och åklagare, för vidare åtgärder.
 

Skyddat innehåll

Allt material på webbplatsen tillhör Elskling, dess underleverantörer och/eller licensgivare, eller registrerade Elhandelsbolag. Allt material på webbplatsen är skyddat av upphovsrättslagen och annan skyddslagstiftning. Det är inte tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll från Företagstjänsten utan skriftligt tillstånd från Elskling.
 

Villkor för upphandling av elavtal via el-Market

Användningen av Företagstjänsten sker i ett antal steg, vars närmre praktiska innebörd jämte tillgängliga alternativ och funktioner redovisas i anslutning till själva tjänsten, för vilka följande villkor ska gälla.

Offertförfrågan

Registrerade Företag registrerar via Företagstjänsten en förfrågan till registrerade Elhandelsbolag om att avge elavtalsoffert samt anger därvid de närmre omständigheter beträffande Företaget och de preferenser som särskilt behöver beaktas i offerten. Offertförfrågan avges anonymt i förhållande till de registrerade Elhandelsbolagen, men ska innehålla relevant och adekvat information om det registrerade Företaget enligt de närmre anvisningar som anges i Företagstjänsten från tid till annan. En offertförfrågan kan inte ändras efter det att den registrerats, däremot kan det registrerade Företaget när som helst återkalla en förfrågan och ersätta den med en ny. En offertförfrågan upphör att gälla och avlägsnas från el-Market då den återkallas av det registrerade Företaget eller då den lett till offert och accept eller annars vid utgången av den femte (5) kalenderdagen efter det att den registrerats (inklusive helgdagar).

Offert

Så länge en offertförfrågan finns registrerad på el-Market äger samtliga registrerade Elhandelsbolag avge offert på förfrågan. Offert som avgivits till viss offertförfrågan tillgängliggörs för det registrerade Företaget, men inte för andra offererande Elhandelsbolag. Det finns inte några begränsningar i hur många offerter ett registrerat Elhandelsbolag kan avge per offertförfrågan på el-Market. Offerter är bindande och oåterkalleliga för offererande Elhandelsbolag under den acceptfrist som angivits. Samtliga offerter ska dock oavsett utformning anses vara villkorade av att det registrerade Företaget lämnat korrekta uppgifter i offertförfrågan och att det genomgår sedvanlig kreditprövning. Härutöver kan offerter inte med bindande verkan villkoras. En offert upphör att gälla och avlägsnas automatiskt från el-Market då den lett till accept eller acceptfristen löpt ut.

Accept

Det registrerade Företaget kan endera acceptera eller förkasta avgiven offert. Om Företaget accepterar offert på el-Market inom dess acceptfrist ska Företaget och offererande Elhandelsbolag anses ha träffat bindande avtal om elleverans på offererade villkor, i förekommande fall dock med angivna förbehåll.

Förmedling av uppgifter m.m.

Då det registrerade Företaget accepterat offert över el-Market utfärdar Elskling till avtalsparterna en bekräftelse på träffat avtal och kontaktuppgifter till respektive part. Det åligger sedan aktuella Användare att vidta de ytterligare åtgärder som kan komma behöva vidtas för att slutligt genomföra bytet till aktuellt elavtal.
 

Prisangivelser och annan information

Prisspecifikationer och annan information på webbplatsen tillgängliggörs av elleverantörer och andra relevanta källor. Elskling har väl utvecklade rutiner för att kvalitetssäkra informationen och har som målsättning att all information på webbplatsen ska vara korrekt, fullständig och uppdaterad och vidtar alla rimliga åtgärder för att se till att så är fallet.

Elskling kan dock inte garantera fullständig tillförlitlighet eller korrekthet avseende all information som finns presenterad på webbplatsen, eftersom sådan information inhämtas från tredje part.
 

Begränsat ansvar

Företagstjänsten utgör en plattform över vilken Användare bereds möjlighet att mötas och ingå elavtal. Användarna bär själva ansvaret för de överenskommelser som därigenom kan komma träffas. Elskling företräder inte på något sätt någon Användare och utgör inte heller på något annat sätt någon form av juridisk mellanman för dessa och kan inte hållas ansvarigt vid eventuella tvister som kan uppkomma mellan Användare i anledning av åtgärder som vidtagits eller avtal som slutits över el-Market. Elskling företräder inte på något sätt Elhandelsbolagen eller någon annan part mot registrerat Företag eller vice versa. Elskling presenterar endast, på registrerat Företags begäran, de elhandelsbolag som passar registrerat Företag bäst utifrån den information som Användaren lämnat. I de fall registrerat Företag begär att teckna avtal med ett registrerat Elhandelsbolag vidarebefordrar Elskling begäran till av Användaren valt Elhandelsbolag.

Alla åtgärder som Användaren vidtar med anledning av information tillhandahållen inom Företagstjänsten sker helt på Användarens eget ansvar. Elskling påtar sig inte något som helst ansvar för någon form av skada eller förlust på grund av Användares mellanhavanden med varandra över Företagstjänsten eller mellanhavanden mot någon av de elhandelsbolag som listas hos Elskling

Elskling ansvarar inte heller för skador som föranletts av att Användaren använt information som finns på webbplatsen eller av att information inte funnits tillgänglig.

I de fall Elskling hänvisar (länkar) till en webbplats som tillhör tredje part är sådan hänvisning enbart avsedd som en tjänst för Användaren och Elskling frånsäger sig allt ansvar för sådan tredje parts webbplats och sådan tredje parts eventuella personuppgiftsbehandling.
 

Material som användare publicerar

Elskling frånsäger sig allt ansvar för material och uppgifter som Användare i förkommande fall kan komma överföra till webbplatsen för publicering och förbehåller sig rätten att vägra publicering eller att ta bort sådant material från webbplatsen.
 

Behandling av personuppgifter

I samband med att användare besöker webbplatsen eller i övrigt nyttjar Tjänsten kommer Elskling att behandla personuppgifter hänförliga till sådan användare. Den eller de fysiska personer som för Användarens räkning utför åtgärder i Företagstjänsten lämnar personuppgifter om sig själva till Elskling i samband med kontoregistrering eller annars i samband med användning av Företagstjänsten. Sådana personuppgifter är person- och kontaktuppgifter, exempelvis namn, telefonnummer och e-postadress. Personuppgifterna behandlas för att registrera och upprätthålla Användarkonton, leverera de tjänster som tillhandahålls inom ramen för Företagstjänsten samt för att kunna lämna erbjudanden om andra produkter och tjänster för företag som erbjuds av företag inom samma koncern som Elskling. Elskling får utlämna kontaktpersonens personuppgifter till Användaren eller underleverantör för att kunna uppfylla Användarnas önskemål om att sluta elavtal enligt ovan.

Elskling behandlar endast kontaktpersonens uppgifter för de syften som angivits ovan. För information om hur Elskling behandlar kontaktpersonens personuppgifter avseende:
  • Överföring av personuppgifter
  • Lagring och gallring av personuppgifter
  • Dina rättigheter och val
  • Cookies
  • Länkar till andra webbplatser och sociala plug-ins
  • Ändringar i personuppgiftspolicyn
  • Lagval och tvistelösning
hänvisas till Elsklings Personuppgiftspolicy för elskling.se vilken du finner här: https://www.elskling.se/personuppgiftspolicy

Genom att nyttja Företagstjänsten, t.ex. genom att besöka vår webbplats eller genom att begära ett byte eller jämförelse av elavtal, bekräftar du att du tagit del av och förstått ovanstående delar av innehållet i Elsklings Personuppgiftspolicy.

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med vid var tid gällande dataskyddslagstiftning.

För det fall den Användaren beställer information om eller begär att få teckna ett elavtal med ett registrerat elhandelsbolag kommer Elskling att lämna ut kontaktpersonens uppgifter till valt Elhandelsbolag, direkt eller via underleverantör, om detta är nödvändigt för att kunna uppfylla Användarnas begäran. Registrerat Elhandelsbolag är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som denne utför.

I de fall Elskling hänvisar (länkar) till en webbplats som tillhör tredje part är sådan hänvisning enbart avsedd som en tjänst för användaren och Elskling frånsäger sig allt ansvar för sådan tredje parts webbplats och sådan tredje parts eventuella personuppgiftsbehandling.
 

Cookies

Användaren informeras i enlighet med lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) om att det på webbplatsen elskling.se samt i vår app används s.k. kakor eller ”cookies”. Cookies används i en rad funktioner som syftar till att underlätta för användaren att använda tjänsten. Cookien kan inte identifiera användaren personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på den dator som används vid besöket. Om Användaren inte accepterar användning av cookies kan denne konfigurera sin webbläsare att inte acceptera detta eller välja att inte använda Elsklings webbplats.

Läs mer om hur vi använder cookies och liknande i vår cookiepolicy: https://www.elskling.se/cookiepolicy
 

Ändrade villkor

Elskling förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Användarvillkor för Elsklings Företagstjänst genom att uppdatera denna sida. Om Användaren har ett konto kommer Elskling att informera denne om de nya villkoren via ett e-postmeddelande till Företagets kontaktperson.

Kontaktuppgifter

För ytterligare information om användarvillkoren eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Elskling AB
Odengatan 76
113 22 Stockholm
E-postadress: info@elskling.se
Telefonnummer: 08-505 86 300
Om Elskling AB | Kontakt | Användarvillkor Elskling AB, Odengatan 76, 113 22 Stockholm, Tel 08-505 86 300, foretag@elskling.se