NyheterElpriserFlytta & Byta
Mer...
Grön ElInspirationOrdlista

Morgondagens smarta elnät

Publicerad:2018-02-07 16:26
- Smarta elnät är ett vitt begrepp. Man kan säga att ett smartare elnät bygger på hållbar, ekonomisk och tillförlitlig elförsörjning.
Nya krav ställs på elnäten och på sikt är nya lösningar ett måste för att näten ska fungera utan drastiska nyinvesteringar. Fler förnyelsebara energikällor resulterar i att flödet av energi ändras och många som tidigare var konsumenter blir nu producenter eller en mix av båda. Oförutsägbara laster som snabbladdning av bilar och bussar ställer också nya krav. Men vad innebär det egentligen för samhället att elnäten blir smarta och var står vi idag?

Mattias Wedberg är projektledare för Smarta Elnät på ABB och har bland annat arbetat med projektet Smart Grid Gotland där man tagit fram och testat lösningar på nuvarande och framtida problem i elnäten.


Vad menar man med smarta elnät?
- Smarta elnät är ett vitt begrepp. Man kan säga att ett smartare elnät bygger på hållbar, ekonomisk och tillförlitlig elförsörjning. Med fler givare i näten som med hjälp av informationsteknik automatiskt styr näten eller ger bättre underlag till operatörerna och kontrollrummet. Det kan även inkludera interaktion med användarna. Till stor del drivs utvecklingen av Smarta Elnät av att förbereda för nya kundkrav och myndighetskrav. Kunderna ställer krav på att kunna ansluta egen produktion som solpaneler. Myndigheterna ställer krav på förlusthantering och minimera avbrott. Även elbolagen själva och deras ägare ställer högre krav på effektivitet och återbäring av satsat kapital. En annan viktig del i Smarta elnät är system för att försöka identifiera fel innan de inträffar och vara bättre förberedd på vad som kommer att hända i nätet när ett problem inträffar.

Vad är Grid4EU?
- Grid4EU var ett innovationsprojekt där även ABB medverkade. Det övergripande målet var att minska koldioxidutsläppen genom att effektivisera elanvändningen och underlätta en efterfrågestyrd elproduktion. Projektet har fokuserat på att ta fram storskaliga lösningar för framtidens smarta elnät i Europa. Grid4EU har drivit utvecklingen av tekniska lösningar för övervakning och styrning av delar av näten, där detta inte varit möjligt tidigare. Man utredde genom olika demonstrationsprojekt möjligheterna att skapa utbyggda övervakningsfunktioner. Detta är nödvändigt för att på ett säkert sätt kunna integrera förnybar, intermittent el i elnätet och samtidigt säkerställa en hög nättillförlitlighet.

Vad är Smart Grid Gotland?
- Smart Grid Gotland är ett svenskt forsknings - och utvecklingsprojekt där ABB, Vattenfall, Svenska Kraftnät, Gotlands Energi, Schneider och KTH samverkade, delfinansierat av Energimyndigheten. Vi utgick utifrån tre fördefinierade områden. Där vi sedan tagit fram och testat lösningar på nuvarande och framtida problem i elnäten. Det första området handlar om hur existerande distributionsnät kan hantera ökad installation av förnyelsebar energi samt att försöka minska avbrotten i landsbygdsnäten. Här kunde vi visa att med enkel teknik kan avbrotten drastiskt minskas. Vi såg även att dagens solpaneler inte påverkar nätet med störningar så länge de är jämnt fördelade över faserna. Det andra området var att testa hur kunderna kan sänka sin förbrukning och flytta förbrukning bort från tider med hög last i nätet. De deltagande kunderna fick utrusning installerad i hemmen där de i realtid kunde se sin förbrukning och timpris samt ett centralt styrschema som stängde av värme och varmvatten kortare perioder utan att påverka komforten. Testet blev väldigt lyckat och majoriteten lyckades sänka sin elförbrukning. Det tredje området handlade om att med befintligt nät kunna koppla in mer vindkraft på Gotland (i dagsläget är taket nått).

Vilka effekter kommer lösningarna få på samhället i stort?
- På längre sikt är nya lösningar ett måste för att näten ska fortsätta fungera utan drastiska nyinvesteringar. Fler förnyelsebara energikällor resulterar i att flödet av energi ändras och många som tidigare var konsumenter blir nu producenter eller en mix av de båda. Större oförutsägbara laster som snabbladdning av bilar och bussar ställer också nya krav på nätet. En viktig aspekt är också nya laster som kan påverkar elkvaliteten, dvs "smutsa ner" näten.

Vilka är de största utmaningarna ni står inför idag, när det kommer till att minska koldioxidutsläppen, effektivisera elanvändningen och underlätta efterfrågestyrd eldistribution?
- Många lösningar finns redan framme och fler är på gång. Elnätsföretagen måste börja ta fram erbjudanden så kunderna kan vara med och påverka sin elanvändning. I Sverige har vi låga utsläpp av koldioxid från elproduktionen. Därmed kan ökad användning av el och minskad andel fossilbränslen inom många områden vara positivt för att minska koldioxidutsläppen. Ett annat hinder är lagar och förordningar. I dagsläget finns det hinder för att t.ex. ge olika kunder olika elpris och köpa och sälja el för tex energilager. Det är viktigt att påbörja investeringar i näten redan nu. Vad händer om vi inte ser dessa investeringar? sannolikt kommer det att resultera i att t.ex. miljön får betala. Det kostar ofta mindre att förorena. Men någonstans längre fram kommer det en nota på det också.

Vilka framgångar har man haft på området under de senaste åren?
- Det pågår forskning, utveckling och tester inom flera områden och i många länder. Pilotprojekten inom smarta elnät övergår nu i "riktiga" projekt där nyttorna tydliggörs. Ur projekt som till stor del drivs av förorenad luft och vatten som i sin tur beror på oren elproduktion och transporter kommer lösningar som tekniskt och kommersiellt är utformade för att fungera långsiktigt. Energilager är ett spännande område som kan bli stort framöver där energi kan lagras under timmar med hög andel förnyelsebar energi och sedan pytsas ut när det behövs.

Hitta rätt elavtal nu

Fyll i företagets (anläggningens) postnummer och få förslag på hur du väljer rätt elavtal och sparar pengar direkt.
Visa fler artiklar...

Ladda ner elbytarguiden

I Elbytarguiden får du veta vad du ska tänka på när du väljer elleverantör.
Fyll i din epostadress så får du guiden direkt.
Tack för din beställning av Elbytarguiden!
Guiden skickas till dig via e-post.
Din e-postadress kunde inte registreras
Klicka här för att kontrollera e-postadressen och försöka igen

Hitta rätt elavtal nu

Fyll i företagets (anläggningens) postnummer och få förslag på hur du väljer rätt elavtal och sparar pengar direkt.
Ring oss så hjälper vi dig 08-650 81 15