NyheterElpriserFlytta & Byta
Mer...
Grön ElInspirationOrdlista

El-ordlistan reder ut begreppen

Uppdaterad: 2018-01-02
Har du svårt att hänga med i vad rådgivaren på elbolaget pratar om, eller undrar du vad alla avgifter på elräkningen egentligen innebär? I El-ordlistan har vi samlat ord och termer som är vanligt förekommande för elbranschen.

Grön el, överföringsavgift eller inköpspris: när du står inför valet av elavtal och leverantör spelar många aspekter in i det slutgiltiga avtalet. Med ett ökat antal aktörer på marknaden, alternativa energikällor och statliga regleringar är elbranschen i ständig utveckling. Det kan därför vara svårt att hålla sig uppdaterad om vad som gäller just nu, och vilka rättigheter och skyldigheter du som elkonsument har. För att göra det lite lättare har vi sammanställt 60 vanligt förekommande ord och begrepp som hjälper dig förstå processen bakom din elleverans och varför du betalar det du gör för den.

Allmänna avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor är en överenskommelse mellan Konsumentverket och elföretagen som bland annat rör elnätsanslutning, ersättning vid strömavbrott, avläsning av elmätaren etc. På så sätt gäller samma villkor oavsett vilket elhandelsbolag du väljer.

Anläggnings-ID

Anläggnings-ID:t är en 18-siffrig kod som visar vilken elanläggning som är din. Vilket anläggnings-ID du har ser du på din faktura.

Anvisat elhandelsföretag

Om du inte aktivt väljer elhandelsföretag gör ditt elnätsbolag det åt dig. Det kallas anvisat elhandelsföretag.

Anvisningspris

Anvisningspris kallades förr tillsvidarepris och är det pris du betalar för elen fram tills du gör ett aktivt val av elhandelsbolag och avtalsform. Ordet "anvisning" kommer från att organisationen inte avtalar ett pris, utan blir anvisat till en elhandlare och betalar det pris som elbolaget begär.

Avläsning

En avläsning av elmätaren för att avgöra hur mycket el som förbrukats. Avläsningen sker antingen automatiskt genom fjärravläsning eller manuellt av dig eller någon från ditt elnätsbolag.

Avstämningsfaktura

Avstämningsfakturan visar resultatet från avläsningen av din elmätare. Den avlästa förbrukningen jämförs med den beräknade så att du betalar för rätt mängd el.

Beräknad årsförbrukning

Den beräknade årsförbrukningen är en uppskattning från ditt elbolag om hur mycket el du kommer förbruka under ett år, normalt detsamma som den faktiska förbrukningen under föregående 12 månader. Den beräknade årsförbrukningen ligger till grund för vilket pris du kommer erbjudas av elbolaget.

Bindningstid

Bindningstid är den avtalade period där du binder dig till en elleverantör och en viss avtalsform.

Bra Miljöval

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens oberoende miljömärkning av el, baserat på hur elen produceras. Ambitionen är minimera elproduktionens miljöpåverkan.

Direktverkande elvärme

Direktverkande elvärme betyder att el används för att värma fastigheten, till exempel genom eldrivna element, golvvärme etc.

Effektavgift

Effektavgift är en rörlig avgift som baseras på den timme i månaden när du belastar elnätet som mest. Har du igång många apparater som drar el samtidigt blir din effekttopp hög. Sprider du istället ut användningen till olika tidpunkter blir effekten, och därmed effektavgiften, lägre.

Elberedskapsavgift

Elberedskapsavgiften är en statlig avgift för att säkra Svenska Kraftnäts beredskap för eventuella krissituationer. Elnätbolaget tar in avgiften från dig som elkund, normalt som en årlig avgift.

Elbörs

Elbörsen är elens marknadsplats. I norden sker nästan all handel av el genom elbörsen Nord Pool.

Elcertifikat

Elcertifikat är ett statligt ekonomiskt stöd för produktionen av förnybar el: vindkraft, viss vattenkraft, vissa biobränslen, solenergi, geotermisk energi, vågenergi och torv i kraftvärmeverk.

Elcertifikatsavgift

Elcertifikatsavgift är en statlig avgift ditt elbolag tar ut för att stödja arbetet med att utveckla förnybara energikällor. Som företagskund betalar du avgiften baserat på din elkonsumtion.

Elhandelsbolag

Elhandelsbolag levererar el till företag och organisationer i Sverige. På den avreglerade elmarknaden har du och ditt företag full frihet att välja det elbolag och den avtalsform som passar er bäst.

Elnätsavtal

Elnätsavtalet kallas ofta även för elnätsabonnemang. Avtalet tecknas hos elnätsbolaget som äger elledningarna i ditt område.

Elnätsbolag

Elnätsbolag äger elledningarna som är fördragna till fastigheten. Du kan inte själv välja elnätsbolag, utan blir tilldelad ett beroende på var du bor.

Elområden

Sverige är indelat i fyra elområden. Elpriserna i dessa områden varierar beroende på tillgången av el i respektive område. Har elområdet ett överskott av el tenderar priserna att bli lägre än i elområden med underskott av el.

Elsäkerhetsavgift

Elsäkerhetsavgiften är en statlig avgift för att bekosta säkerheten i elnätet.

Elterminer

En eltermin är en prissäkring för en avtalad mängd el under en tidsperiod på upp till 10 år. Elterminerna handlas på elbörsen Nasdaq OMX.

Elöverföring

Elöverföring innebär att elen transporteras från elnätet till din fastighet.

Energimarknadsinspektionen (Ei)

Energimarknadsinspektionens (Ei:s) uppgift är att se till att svenska energiföretag följer gällande lagar och regler. Myndigheten ansvarar även för tillståndsprövning för el- och gasnät och är med och utvecklar energimarknaderna nationellt och internationellt.

Energiskatt

Energiskatten är en statlig skatt på den el som förbrukas. Skatten baseras på förbrukningen, uttryckt i öre per kWh.

Environmental Product Declaration System

Environmental Product Declaration System är ett globalt program med en central databas för hantering av miljödeklarationer för en mängd olika produkter och varor, däribland energi.

EPAD-kontrakt

Electricity Price Area Differentials- eller EPAD-kontrakt gör det möjligt för företag och andra aktörer att prissäkra hela eller delar av sina elköp, inom ett visst elområde, på börsen över tid.

Fastprisavtal

Genom att teckna ett fastprisavtal kan du binda elpriset från sex månader ända upp till 10 år. Under perioden förbinder sig elhandelsbolaget att leverera el till ett överenskommet, fast pris per kWh till ditt företag. Under samma period är ditt företag i gengäld bundna till det valda elbolaget.

Förnybar energikälla

Till förnybara energikällor räknas till exempel solenergi, vind- eller vattenkraft och biobränsle, dvs källor som inte tär på jordens ändliga resurser vid produktionen av el.

Grön el

Grön el är energi som producerats med hjälp av energikällor som inte tär på jordens ändliga resurser som till exempel solenergi, vind- eller vattenkraft och biobränsle.

Hushållsel

Elen som förser hushållet med belysning, vitvaror, hushållsapparater etc. Varmvatten och uppvärmning inkluderas inte i hushållselen.

Huvudsäkring

En huvudsäkring är en konstruktion som avgör hur mycket el du kan använda mätt i strömstyrka. Huvudsäkringen fungerar även som ett skydd genom att den löser ut, "proppen går", i fall det uppstår obalanser/störningar eller överbelastning i nätet.

Hydrologisk balans

Hydrologisk balans är summan av energimängden i markvattnet, vattenmagasinen och snötäcket. Positiv balans innebär att vi har ett överskott och negativ balans innebär att vi har ett underskott.

Högpris

Högpris är elpriset för de perioder när elkonsumtionen i landet är hög.

Inflyttningsavgift

En inflyttningsavgift kan tas ut av elnätsbolaget vid inflyttning.

Inköpspris

Inköpspris är det pris elhandelsbolagen köper in elen för. Idag erbjuder många elhandelsbolag el till inköpspris i avtalsform. Ha dock i åtanke att dessa avtal oftast kommer med fasta avgifter som gör att elen i slutändan ändå blir dyrare än inköpspriset.

Kilowattimme, kWh

Kilowattimme, förkortat kWh, är ett mått på hur mycket el ditt företag förbrukar.

Lågpris

Lågpris är elpriset för de perioder när elkonsumtionen i landet är låg.

Magasinsfyllnadsgrad

Magasinsfyllnadsgraden visar hur mycket vatten det finns i magasinen, angett i procent. Ju högre magasinsfyllnad desto bättre är resursläget inom vattenkraften.

Marginalkostnad

Marginalkostnad är den kostnadsökning som uppkommer om produktionen ökas med en enhet. Marginalkostnaden för en extra kWh skiljer sig beroende på hur den produceras. Medan den för vattenkraft och kärnkraften är relativt låg är marginalkostnaden för fossilbaserad betydligt högre.

Miljömärkt el

Miljömärkt el produceras genom energikällor som klassas som miljövänliga, till exempel solenergi, vind-vattenkraft eller biobränsle.

Mixpris

Mixpris är en avtalsform för el som innebär att du betalar för hälften av förbrukningen till fast elpris och hälften till rörligt elpris.

Negativt elpris

Ett negativt elpris kan uppstå när produktionen av el är större än efterfrågan. Det innebär att producenterna behöver betala för att bli av med sin el, och konsumenten i praktiken får betalt för att förbruka den. Negativt elpris är vanligare i länder med stor andel väderberoende elproduktion, t ex Tyskland och Danmark.

Nord Pool

Nord Pool är den nordiska elbörsen där Sverige, Norge, Danmark, Finland och Estland är medlemmar. Majoriteten av Nordens elhandelsbolag köper sin el härifrån.

Nätområde

Nätområde är det elnätsområde som ett specifikt elnätsföretag äger och ansvarar för.

Nätpris

Nätpris är den kostnad elnätsföretaget tar ut för att hålla elnätet i drift. Priset består oftast av en fast avgift för abonnemanget, samt en rörlig för den överförda elen.

Nätövervakningsavgift

Nätövervakningsavgiften är en statlig avgift för att finansiera Energimarknadsinspektionens arbete med att övervaka elnätet och elnätsföretagen.

Områdes-id

Områdes-id är en kod bestående av tre bokstäver som visar var i Sverige din fastighet eller anläggning ligger. Kombinationen av ditt områdes-id och anläggnings-id skapar tillsammans en unik kod som identifierar just din anläggning.

Omteckningsrätt

Omteckningsrätt ger dig rätten att teckna om ett fastprisavtal under avtalstiden, till exempel om elpriset har sjunkit mycket från den avtalade nivån.

Portföljförvaltning

Med portföljförvaltning kan den som köper stora mängder el nyttja elbolagets förvaltares kunskap och förmåga att på förhand förutse elprisernas svängningar. Genom aktiv förvaltning får köparen hjälp att optimera sina elpriser och/eller minimera risken för oväntade prishöjningar. Produkten innebär enkelt sagt att förbrukaren får lita på att förvaltaren är skicklig.

Rörligt elpris

Med ett rörligt elpris varierar företagets elkostnad varje månad. Priset följer elbörsen Nord Pools rörelser.

Spotpris

Spotpris är det pris på elen som sätts av NordPool. Priset sätts timme för timme baserat på tillgång och efterfrågan och ligger sen till grund för elhandeln på börsen.

Svenska Kraftnät

Svenska Kraftnät, SVK, är den myndighet som ansvarar för det svenska elöverföringssystemet och dess drift. SVKs uppdrag är att säkerställa att hela systemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt, både i dag och framåt i tiden.

Sveriges Energiföreningars Riksorganisation

Branschföreningen Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, SERO, marknadsför ren och förnybar el som produceras i medlemmarnas vind- och vattenkraftverk under namnet SERO-El.

Särskilda avtalsvillkor

Förutom elbranschens allmänna avtalsvillkor kan elhandelsbolagen ställa särskilda avtalsvillkor som de själva bestämmer över. Det kan till exempel vara uppsägningstider, betalningsvillkor och garantier.

Uttagspunkt

En uttagspunkt är anslutningen mellan din elanläggning och elnätet.

Vintersäkrat pris

Vintersäkrat pris är en avtalsform som erbjuds av elbolagen som en försäkring mot eventuella prisökningar under vintern. Under vintermånaderna betalar du ett fastpris för elen medan du under resterande delen av året har rörligt pris på el.

Volymvägt pris

Ett volymägt pris appliceras på rörliga elavtal och innebär att elpriset timme för timme multipliceras med mängden el som köptes den timmen. Det ger ett viktat medelpris, och möjligheten för elhandelsbolaget att i större utsträckning kunna debitera kunderna för deras faktiska inköpskostnad.

Vårflod

När snön och isen smälter om våren resulterar detta i att vattennivåerna i mark, sjöar och vattendrag stiger. Fenomenet kallas för vårflod.

Årsavgift

Årsavgiften är en fast årlig avgift som elhandelsföretaget tar ut från sina kunder.

Överföringsavgift

Överföringsavgift är den rörliga delen av nätkostnaden (elnätsavgiften) som baseras på den mängde el som levereras till din fastighet.
Foto: Linda Holmkratz

Fler tips och nyheter

Fyll i din e-postadress så får du löpande uppdateringar och tips i vårt nyhets- och inspirationsbrev.
Tack för din registrering!
En bekräftelse har skickats till den registrerade e-postadressen.
Din e-postadress kunde inte registreras
Klicka här för att kontrollera e-postadressen och försöka igen

Ladda ner elbytarguiden

I Elbytarguiden får du veta vad du ska tänka på när du väljer elleverantör.
Fyll i din epostadress så får du guiden direkt.
Tack för din beställning av Elbytarguiden!
Guiden skickas till dig via e-post.
Din e-postadress kunde inte registreras
Klicka här för att kontrollera e-postadressen och försöka igen

Hitta rätt elavtal nu

Fyll i företagets (anläggningens) postnummer och få förslag på hur du väljer rätt elavtal och sparar pengar direkt.
Ring oss så hjälper vi dig 08-650 81 15